est. 2009

schrijf nu in voor een cursus Engels
Twitter
Facebook
web

Algemene voorwaarden cursus Engels

ALGEMENE VOORWAARDEN  talkingENGLISH

5.6.2019 / VERSIE 4a

 

A. Inschrijving

 • U kunt inschrijven via het formulier op de website, telefonisch of door het inschrijfformulier aan ons te zenden.
 • De cursus-overeenkomst treedt in werking op het moment, waarop het bewijs van inschrijving als cursist (emailbevestiging) in uw bezit is of door talkingENGLISH is toegezonden.
 • Bij inschrijving is de cursist € 7,50 verschuldigd aan inschrijfgeld (administratiekosten). Bij annuleren van de cursus wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Oud-cursisten zijn geen inschrijfgeld meer verschuldigd.
 • De cursist heeft 14 werkdagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.
 • Indien cursist na het sluiten van de cursus-overeenkomst te kennen geeft geen gebruik (meer) te willen maken van de diensten van talkingENGLISH, is cursist niettemin annuleringskosten verschuldigd in percentages van het cursusgeld:
  • bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus 25%;
  • bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus 50%;
  • bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus 75%;
  • Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus 100%.
 • De cursussen beginnen op de in het cursusprogramma aangegeven datum, tijd en plaats. U ontvangt uiterlijk een week van te voren e-mail een bevestiging van plaatsing en overige informatie.
 • Wanneer men niet geplaatst kan worden omdat een cursus vol is, ontvangt u daarover tijdig bericht. Betaald cursusgeld wordt binnen 10 dagen teruggestort.
 • talkingENGLISH behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende deelnemers zijn om de cursus door te laten gaan. Als de cursus niet doorgaat wordt eerst gekeken, of deelname aan de cursus kan worden verplaatst. Lukt dit niet, dan krijgen de deelnemers het cursusgeld in zijn geheel geretourneerd U ontvangt daarover tijdig bericht.
 • U kunt vanaf uiterlijk de derde les nog instromen, op voorwaarde dat er nog ruimte is in een groep.
 • B. Lessen
 • Na de eerste les bestaat de mogelijkheid om in overleg met talkingENGLISH en de docent te switchen van groep, op voorwaarde dat er ruimte is in de groep.
 • Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus eventueel met één of twee weken wordt verlengd.
 • Lessen die gemist worden door toedoen van de cursist zelf kunnen niet achteraf worden ingehaald. Het is niet mogelijk om de cursus op een ander moment te volgen.
 • Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties  komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties die in het voortgezet onderwijs van de betreffende locatie gelden.
 • C. Betaling
 • talkingENGLISH zendt cursist een factuur voor de betreffende cursus.
 • Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 • Indien cursist niet binnen de gestelde termijn betaalt, is cursist zonder enige ingebrekestelling in verzuim. talkingENGLISH is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die talkingENGLISH redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 • Bij het voortijdig afbreken van de cursus door de cursist blijft de betalingsverplichting van het volledige cursusgeld bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is niet mogelijk.
 • Het lesmateriaal dient de cursist gelijktijdig met het cursusgeld bij de inschrijving te betalen.
 • Het lesmateriaal wordt op de eerste lesavond aan de cursisten uitgereikt.
 • Het is mogelijk om het cursusgeld in twee maandelijkse termijnen te betalen (de eerste termijn dient voor de eerste les betaald te zijn). U dient dit aan te geven bij de inschrijving. We berekenen hiervoor eenmalig € 10,00 administratiekosten.
 • Zolang van u geen betaling is ontvangen kan u de toegang tot de lessen worden geweigerd.
 • D. Aansprakelijkheid / eigendomsrecht
 • TalkingENGLISH stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de van haar uitgaande activiteiten.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door talkingENGLISH verstrekte cursusmateriaal en de student-website liggen bij talkingENGLISH. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van talkingENGLISH.
 • Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor talkingENGLISH, haar medewerkers en de docenten.
 • E. Klachtenregeling
 • Bij talkingENGLISH stellen wij uw belangen centraal. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. TalkingENGLISH ziet iedere klacht als een kans om de dienstverlening te verbeteren.
 • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Nadat u een klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen behandeld.
 • Indien we samen niet tot een oplossing kunnen komen, zullen we de zaak overdragen aan mediator Rob Kuijpers (http://www.mediationzwolle.nl). De uitspraak die voorgenoemde zal uitspreken is bindend voor talkingENGLISH; eventuele consequenties worden zo snel mogelijk na de uitspraak afgehandeld.
 • Na behandeling van de klacht wordt deze 2 jaar bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt de klacht vernietigd.
 • F. Overig
 • Bij hoge uitzondering kan er worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden. Verzoeken hiertoe kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij talkingENGLISH.

Ontevreden?

We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling klikt u hier.

 

 

vind ons leuk op Facebook

facebook

volg ons op Twitter

twitter

bel met talkingENGLISH - 085-4019200

085-4019200

email met talkingENGLISH - info@talkingenglish.nl

email

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden

privacy statement