est. 2009

It’s all about communication.

zwartelijn1-w1000
web

Algemene voorwaarden
cursussen Engels

F. Adema h.o.d.n. talkingENGLISH is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05076336 en is gevestigd aan de Assendorperdijk 2, 8012 EH te Zwolle.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door talkingENGLISH.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die de  cursus bijwoont op eigen initiatief of is aangemeld door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.
 6. Diensten: de dienst die talkingENGLISH levert, is het verzorgen van taalcursussen Engels.
 7. Onderwijsmateriaal: de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals cursus-, les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de betreffende Opleiding.
 8. Opdrachtgever: de Deelnemer of het Bedrijf dat talkingENGLISH heeft aangesteld, projecten aan talkingENGLISH heeft verleend voor Diensten die door talkingENGLISH worden uitgevoerd, of waaraan talkingENGLISH een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en talkingENGLISH, alsmede voorstellen van talkingENGLISH voor Diensten die door talkingENGLISH aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door talkingENGLISH.
 10. talkingENGLISH: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van talkingENGLISH, elke Overeenkomst tussen talkingENGLISH en Opdrachtgever en op elke dienst die door talkingENGLISH wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal talkingENGLISH aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met talkingENGLISH is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door talkingENGLISH gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. talkingENGLISH is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft talkingENGLISH het recht een Overeenkomst met een (potentiŽle) Opdrachtgever om een voor talkingENGLISH gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval:
  • De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
  • De startdatum van de Opleiding;
  • De voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
  • De eventuele toelatingseisen voor de Opleiding;
  • De prijs van de Opleiding;
  • De wijze van betaling van de Opleiding;
  • De duur van de Opleiding.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van talkingENGLISH zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van talkingENGLISH heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan talkingENGLISH te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. talkingENGLISH heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende Dienst indien het door talkingENGLISH te bepalen minimumaantal Deelnemers niet is behaald. talkingENGLISH zal in een dergelijk geval de Dienst verplaatsen naar een niejee datum en Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Indien de Dienst niet verplaatst kan worden, worden reeds betaalde gelden gerestitueerd.
 3. talkingENGLISH is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de  opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als talkingENGLISH kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover talkingENGLISH ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als talkingENGLISH kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in sursťance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is talkingENGLISH nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Annulering

 1. Voorafgaand aan de aanvang van de Dienst heeft Opdrachtgever zijnde een Consument het recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te annuleren. Indien Opdrachtgever deelneemt aan de (online) lessen van talkingENGLISH wordt hiermee afgezien van het herroepingsrecht.
 2. Ingeval van een voortijdige beŽindiging van een reeds bevestigde Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van talkingENGLISH. Zowel voor Opdrachtgever zijnde een Consument en Opdrachtgever zijnde een Bedrijf behoudt talkingENGLISH het recht op 25% van het lesgeld zoals vermeld op de factuur, tenzij Opdrachtgever zijnde een Consument het herroepingsrecht doet gelden.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst wenst te annuleren, kan dit enkel geschieden door schriftelijke kennisgeving aan talkingENGLISH. Als startdatum van de Dienst wordt de datum gehanteerd in de door talkingENGLISH met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Ter vaststelling van het tijdstip van annuleren, geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij talkingENGLISH.
 4. Voor aanvang van de Dienst dient Opdrachtgever een voorschot te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Reeds betaalde gelden worden bij annulering of bij tussentijdse beŽindiging niet gerestitueerd, tenzij de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen van Opdrachtgever en met schriftelijk akkoord van talkingENGLISH is beŽindigd. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beŽindigt voordat de Dienst is voltooid of de tijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan is verstreken, zullen de nog openstaande kosten van de Dienst, voor zover deze niet reeds onder het voorschot worden gedekt, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door talkingENGLISH verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft genoten en de grond waarop de Overeenkomst is beŽindigd.
 5. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beŽindigd behoudt talkingENGLISH het recht op 25% van het lesgeld van de resterende lessen.
 6. Onverminderd het voorgaande lid is Opdrachtgever de volledige kosten van de Dienst jegens talkingENGLISH verschuldigd indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige kosten gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Van zulks is in ieder geval sprake indien Opdrachtgever uit eigen beweging met de Dienst stopt wegens onder andere maar niet beperkt tot: verminderde motivatie, gebrek aan tijd, het starten met een andere opleiding, dan wel enige andere reden waarvoor Opdrachtgever zelf de Overeenkomst tussentijds beŽindigt en talkingENGLISH hiervan redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.
 7. Kosten verband houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beŽindigen van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7   Uitvoering van de dienstverlening

 1. talkingENGLISH zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. talkingENGLISH staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. talkingENGLISH staat er voor in dat alle informatie benodigd voor de deelname aan de betreffende Dienst tijdig, dan wel uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Dienst aan Opdrachtgever wordt verstrekt, tenzij Opdrachtgever nog niet aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. De Overeenkomst op basis waarvan talkingENGLISH de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
 4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door talkingENGLISH aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. talkingENGLISH heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is talkingENGLISH niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor talkingENGLISH, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een niejee offerte.
 6. talkingENGLISH is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de Opdracht. Nimmer is talkingENGLISH in voorgaand geval aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of inhoud van de Dienst.
 8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door talkingENGLISH of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft talkingENGLISH recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8   Onderwijsmateriaal

 1. talkingENGLISH stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de Opleiding tijdig, dan wel  bij aanvang van de eerste les aan Deelnemer ter beschikking, tenzij Deelnemer nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Alle door talkingENGLISH gehanteerde levertermijnen worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan Deelnemer talkingENGLISH heeft voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. talkingENGLISH is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de levertijden.

Artikel 9   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door talkingENGLISH verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens (waaronder het aantal Deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats) tijdig en/of voor aanvang van de Opdracht en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat talkingENGLISH niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. talkingENGLISH is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is talkingENGLISH verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door talkingENGLISH voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. talkingENGLISH kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is talkingENGLISH gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer dient alle bijeenkomsten bij te wonen. Indien Deelnemer om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient Deelnemer dit voor aanvang van de betreffende dag kenbaar te maken. Bij deelname aan minimaal 50 %  bijeenkomsten ontvangt Deelnemer een bewijs van deelname aan de cursus. Indien Deelnemer meer dan 50% lessen mist, kan het voorkomen dat talkingENGLISH geen bewijs van deelname kan verstrekken.

Artikel 10   Inhoud van de Dienst

 1. Indien tijdens de  uitvoering van de  cursus enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal talkingENGLISH de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Het voltooien van het huiswerk kan gezien worden als actieve deelname aan de Dienst.
 3. Indien Deelnemer verplicht is de zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst (boeken en laptop etc.), zal talkingENGLISH Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.
 4. Deelnemer zal talkingENGLISH schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.
 5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan talkingENGLISH. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan talkingENGLISH extra kosten in rekening brengen of verder gevolgen hebben voor de rechten waar Deelnemer op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. In geen geval heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien zij tussentijds een lesdag c.q. bijeenkomst mist.
 6. Indien Deelnemer meer dan 15 minuten later verschijnt dan de overeengekomen aanvangstijd van een bijeenkomst, is talkingENGLISH (dan wel de betreffende docent) gerechtigd Deelnemer de toegang te ontzeggen, indien deelname naar opvatting van talkingENGLISH de overige Deelnemers dermate zal verstoren. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergelijk geval voor rekening en risico van de verlate Deelnemer, tenzij anders overeengekomen. 
 7. talkingENGLISH heeft het recht om Deelnemers, die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten het verloop van de Dienst voor zichzelf of andere Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.
 8. Indien een Deelnemer een les niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben voor succesvol voltooien van de Dienst en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat Deelnemer de Dienst in zijn geheel niet kan afronden. Indien Deelnemer een verplicht onderdeel eenmalig niet, niet op tijd of niet succesvol afrondt, heeft dit in beginsel geen verdere consequenties, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Deelnemer voor de tweede keer een onderdeel niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, vindt een overleg tussen talkingENGLISH en Deelnemer plaats teneinde de voortgang van de Dienst te bespreken.

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. talkingENGLISH is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 12   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel omzetbelasting (btw) vrij,  tenzij anders overeengekomen.
 2. De vergoeding voor de Dienst is inclusief kosten voor Onderwijsmateriaal, doch exclusief eventuele kosten in verband met aanvullende workshops, bijeenkomsten en aan Deelnemer verstrekte zaken die niet van tevoren zijn overeengekomen, alsmede de kosten van examens.
 3. Alle door talkingENGLISH verstrekte zaken met betrekking tot Onderwijsmateriaal blijven eigendom van talkingENGLISH totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met talkingENGLISH gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 4. talkingENGLISH voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief bestaande uit de kosten van de cursus, kosten van het Onderwijsmateriaal en het inschrijfgeld. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, althans alvorens de aanvang van de betreffende  cursus , tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van talkingENGLISH binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. talkingENGLISH behoudt het recht een Deelnemer de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden zoals examenbureaus, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. talkingENGLISH is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan diens verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal talkingENGLISH zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien talkingENGLISH meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Deelnemers verzameld. talkingENGLISH gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal talkingENGLISH de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van talkingENGLISH verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever talkingENGLISH tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien talkingENGLISH op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

 1. talkingENGLISH heeft het recht om Deelnemer de toegang tot het onderwijs te ontzeggen dan wel het Onderwijsmateriaal onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor talkingENGLISH gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. talkingENGLISH is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. talkingENGLISH is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om talkingENGLISH te vergoeden voor elk financieel verlies dat talkingENGLISH lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16   Overmacht

 1. talkingENGLISH is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van talkingENGLISH wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van talkingENGLISH, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan talkingENGLISH zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van talkingENGLISH of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van talkingENGLISH buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vůůr de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. talkingENGLISH is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van talkingENGLISH alleen geacht te bestaan ​​indien talkingENGLISH dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien het verrichten van diensten door talkingENGLISH leidt tot aansprakelijkheid van talkingENGLISH, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens talkingENGLISH. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van talkingENGLISH verder beperkt tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag van het ten laste van talkingENGLISH komende eigen risico. Een en ander behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens talkingENGLISH.
 4. talkingENGLISH sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. talkingENGLISH is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriŽle schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart talkingENGLISH voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door talkingENGLISH geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van talkingENGLISH.
 6. Enige door talkingENGLISH opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van talkingENGLISH.
 7. Het succesvol afronden van de Opleiding door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de cursus. Op talkingENGLISH rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van talkingENGLISH. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 8. talkingENGLISH staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens talkingENGLISH verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van talkingENGLISH vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij talkingENGLISH binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beŽindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van talkingENGLISH.

Artikel 18   Geheimhouding

talkingENGLISH en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrojeelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrojeelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrojeelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrojeelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan talkingENGLISH bekend gemaakt is en/of op andere wijze door talkingENGLISH is verkregen.

Artikel 19   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van talkingENGLISH waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle presentaties, ontwerpen, Onderwijsmateriaal berusten uitsluitend bij talkingENGLISH en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van talkingENGLISH rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciŽle doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van talkingENGLISH. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door talkingENGLISH opgeleverde zaken, dient talkingENGLISH expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van talkingENGLISH rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 20   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrojebaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan talkingENGLISH verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan talkingENGLISH zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart talkingENGLISH van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrojebare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van Deelnemer.
 3. Opdrachtgever vrijwaart talkingENGLISH voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door haar ingeschakelde of onder haar werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart talkingENGLISH voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan talkingENGLISH verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart talkingENGLISH van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van de cursus in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.

Artikel 21   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van talkingENGLISH of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@talkingenglish.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbojed en/of toegelicht zijn, wil talkingENGLISH de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Binnen uiterlijk 5 werkdagen na het indienen van een klacht ontvangt de betrokkene een bevestiging. talkingENGLISH zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien partijen niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijk mediator bij Mediation Zwolle (www.mediationzwolle.nl).
 5. Na behandeling van de klacht wordt deze 2 jaar bewaard. Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt de klacht vernietigd.

Artikel 22   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen talkingENGLISH en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. talkingENGLISH heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen talkingENGLISH en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Zwolle, 15 augustus 2020

 

Ontevreden?
We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening.
Voor meer informatie over onze klachtenregeling klikt u hier.

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
consumenten

algemene voorwaarden cursus engels

alg. voorwaarden
zakelijke afnemers

privacy statement